|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Zoznam projektov INTERREG V-A

1, Projekt SKHU/1902/4.1/104


Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničnýchnemocnícv oblastigastroenterológie.

interreg

 

 

 

 

 

Healthcare cooperation – Zvýšenie úrovne spolupráce dvoch cezhraničných nemocníc v oblasti gastroenterológie

 

Hlavným cieľom projektu Healthcare cooperation je zlepšenie prevencie a liečby chorôb gastrointestinálneho traktu na cieľovom území Banskobystrického kraja a okresu Nógrád.

V súčasnom období je nedostatok špecializovaných ambulancií v odbore gastroenterológia a vysoký počet pacientov, ktorých diagnostika si vyžaduje gastroenterologické vyšetrenie.

Zlepšenie situácie v prevencii a liečbe chorôb tráviaceho traktu v cieľovom území je založené na troch pilieroch:

* zlepšenie technologického vybavenia

* zvyšovanie odbornej spôsobilosti lekárov

* spolupráca a výmena informácií a poznatkov

Nákupom nového technologického vybavenia dosiahneme skvalitnenie a zrýchlenie diagnostického procesu a tým zníženie čakacej doby na vyšetrenie pacienta. Zároveň dôjde k zníženiu nákladov na opravy a údržbu existujúcich zariadení.

Nemocnica v Lučenci v rámci realizácie projektu obstará modernú videoendoskopickú gastroenterologickú zostavu a automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy.

V rámci realizácie odborných workshopov prispejeme k zvýšeniu odbornosti a zlepšeniu spolupráce zdravotníckeho personálu partnerských nemocníc.

Cezhraničná spolupráca nemocníc v Lučenci a Salgotarjáne (HU) ovplyvní rozvoj odborných kapacít, výmenu skúseností a implementáciu najnovších poznatkov do praxe v oblasti gastroenterológie. Realizácia projektu prispeje k rozvoju cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na regionálnej a miestnej úrovni, ktorého konečným užívateľom výhod bude práve pacient.


Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Názov projektu: Improving the level of cooperation of two cross-border hospitals in the field of gastroenterology

Názov partnera: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Začiatok realizácie: 01/09/2020

Ukončenie realizácie: 30/04/2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 212 330,00 EUR.


www.skhu.eu

PRILOHY :
Tlačová správa 0.13 MB 22-3-2021 - 16:17
tlac_spr_skhu.docx

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA