|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   III.Detská klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity

Prednosta kliniky :

Primár :

Vedúca sestra :

mim. Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

MUDr. Viola Dováľová

Bartová Jana

novy_pav.jpg
  späť

   Kontakt na oddelenia

DETSKÉ ODDELENIE
Podávanie informáciíí- denne od: 13.30 - 15.00 hod.,

Telef. kontakt:  047/  4311 263

NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE

Telef. kontakt: 047/ 4311 621

ODDELENIE PEDIATRICKEJ INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Podávanie informácií - denne od: 13.30 - 15.00 hod.,
+ podľa aktuálneho stavu pacienta, ev. podľa dohovoru s lekárom

Telef. kontakt: 047/ 4311 640


 

  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00
Piatok 14:00 – 16:00
Sobota 14:00 – 16:00
Nedeľa 14:00 – 16:00


 

  späť

   Zmluvné poisťovňe

poist_25.jpgpoist_23.jpgpoist_27.jpg

  späť

   Charakteristika

Zdravotná starostlivosť o novorodencov a väčšie deti je vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci vykonávaná najmä na troch oddeleniach III.Detskej kliniky SZU (článok 20 organizačného poriadku zdravotníckeho zariadenia):

  1. Oddelenie neonatologické

  2. Oddelenie pediatrické

  3. Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny – OPIM

III. DK SZU vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci zriadila Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v zmysle platných zákonov a vyhlášok ako špecializované výučbové zariadenie SZU v Bratislave pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a promon10.jpgďaľšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Slávnostne ju otvoril prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.


Slávnostné otvorenie III DK SZU. MUDr. Milan Urbáni MPH, poslanec NR SR, MUDr. Ján Štencl, CSc, rektor SZU, doc.MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof., prednosta III DK SZU v Lučenci, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici


V úzkej spolupráci s pediatrickými odbornými ambulanciami (nefrologická, oftalmologická, kardiologická, gastroenterologická, endokrinologická, neurologická, infektologická, psychologická, psychiatrická, klinickej imunológie a alergológie, lekárskej genetiky, ORL, ÚPS..) a zariadeniami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sú každý mesiac vyšetrené stovky detských pacientov. Počtom ambulantne vyšetrených a hospitalizovaných pacientov od 0 do 18 rokov a spektrom poskytovaných služieb sa pediatria v Lučenci stala prirodzeným centrom pre detskú populáciu „Novohradského regiónu“.


Priemerný počet ukončených hospitalizácií za mesiac je na III. Detskej klinike SZU približne 200 - 210 s pomerným zastúpením na jednotlivých oddeleniach (pediatria 95 - 100, neonatológia 80 - 90 a OPIM 15 -20 mesačne).

V poskytnutí komplexného pohľadu na medicínu detského veku podľa WHO – veková štruktúra pacientov od 0 rokov do 18 rokov a 364 dní. Lučenecká nemocnica patrí medzi dve na Slovensku, ktoré majú zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti od fyziologického novorodenca cez štandardnú internú pediatriu až po pediatrickú a novorodeneckú intenzívnu medicínu.

III.DK SZU_html_m75bc89e7_m.jpg

Kriticky chorý novorodenec pred transportom na vyššie pracovisko.

scan_0125.jpeg

Zriaďovacia listina III. DK SZU v Lučenci
celk_anes2.jpg fototer2.jpg

Ošetrenie popáleniny v celkovej anestéze.

Dieťa počas liečby hyperbilirubinémie – fototerapia.

osmi2.jpg pediatr.jpg

Vysielanie rozhlasovej relácie pre deti „Hala bala“ - radio Regina, z novotvoreného detského kútika Osmijanko.

Pediatrické oddelenie

pediatr2.jpg

Vstup na oddelenie pediatrie

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA