|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :

Názov projektu : Vodozádržné opatrenia v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec

vodo-logo.jpg

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

 

Vodozádržné opatrenia v areáli

Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec

Kód projektu: 310021CDW9

 

 

 

Hlavný cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy


Stručný popis projektu: Cieľom projektu je realizácia vodozádržných opatrení v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec. Uvedený cieľ plánujeme dosiahnuť pomocou realizácie 10 vodozádržných opatrení. Miestom realizácie projektu je centrálna časť mesta Lučenec. Navrhované vodozádržné opatrenia majú za úlohu odvádzať zrážkovú vodu do spodných vrstiev gravitačným spôsobom a zároveň zabezpečiť transpiráciu vody do okolitého prostredia. V areáli sa osadia zberné nádrže pre zachytávanie zrážkovej vody so systémom na polievanie zelene, vybudujú sa vsakovacie šachty s potrubiami dažďovej kanalizácie. Zhotovia sa nové dažďové záhrady na zachytávanie zrážkovej vody a rekonštruuje sa existujúca plochá strecha polikliniky v severnej časti riešeného územia na extenzívnu zelenú strechu (pochôdznu) a taktiež sa rekonštruuje existujúca plochá strecha átria nového chirurgického pavilónu v južnej časti územia.


NFP: 821 476,29 EUR

 

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA