|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Oddelenie cievnej chirurgie

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Vladimír Kovács, PhD., MHA

Mgr. Andrea Moravčíková

novy_pav.jpg
  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00
Piatok 14:00 – 16:00
Sobota 14:00 – 16:00
Nedeľa 14:00 – 16:00


 

  späť

   Zmluvné poisťovne

poist_25.jpgpoist_23.jpgpoist_27.jpg

  späť

   Charakteristika oddelenia

Oddelenie cievnej chirurgie má 15 lôžok, z toho 3 lôžka JIS a 12 lôžok oddelenia. Konziliárna a vyšetrovacia činnosť prebieha na ambulancii cievnej chirurgie v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00. Na odbornej ambulancii pracujú lekári s nadstavbovou atestáciou z cievnej chirurgie, resp. sú zaradení v príprave na atestáciu. Metodické a organizačné vedenie SZP a NZP zabezpečuje vrchná sestra. Na čele oddelenia je primár oddelenia.

Cievna chirurgia patrí medzi vysoko špecializované chirurgické odbory. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou cievnych ochorení a poranení, ktoré sú väčšinou liečiteľné chirurgickými metódami, hlavne operačnými, ale aj konzervatívnymi, resp. rádiointervenčnými (endovaskulárnymi), bez rozdielu pohlavia chorých v dospelom veku vo všetkých chirurgicky prístupných anatomických lokalizáciách (s výnimkou vnútrolebečného priestoru a srdca) v rámci ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Vedecké objavy a pokrok umožnili rozvoj tohto nadstavbového odboru. V záujme dostupnosti a zlepšenia starostlivosti o chorých s cievnymi ochoreniami bolo nutné vytvorenie tohto samostatného medicínskeho odboru.

V odbore cievna chirurgia sa vykonávajú rekonštrukčné operácie na arteriálnom a venóznom systéme, endovaskulárne operácie, hybridné chirurgické výkony (kombinované s intervenčnými katetrizačnými metódami), operácie cievnych malformácií, operácie na povrchovom a hlbokom venóznom systéme a transfasciálnych žilových spojkách, skleroterapia varixov, laserová liečba varixov, cievne prístupy pre dialyzovaných pacientov, dekompresívne operácie pri kompresívnych neurovaskulárnych syndrómoch a amputácie pri pokročilých cievnych ochoreniach. Z arteriálnych rekonštrukčných operácií sa u nás vykonávajú endarterektómie, bypasové operácie pri periférnom arteriálnom ochorení, embolektómie pri náhlych cievnych uzáveroch končatinových artérií. Pri cerebrovaskulárnej insuficiencii, pri postihnutí krčných tepien aterosklerotickými zmenami sa vykonávajú karotické endarterektómie. Pri postihnutí arteriálneho systému vydutinami sa vykonávajú resekcie výdutí a ich náhrady umelými cievnymi protézami.

Plánované je zavedenie miniinvazívnych operácií varixov dolných končatín a laserterapia metličkovitých varixov dolných končatín, ktoré budú čiastočne spoplatnené vzhľadom ku náročnosti prístrojového vybavenia. Taktiež je plánované zavedenie endovaskulárnych intervencií, ako je to štandartné vo vyspelých krajinách EU.

V spolupráci s ostatnými vyšetrovacími zložkami sa vykonávajú ultrazvukové vyšetrovacie metódy, digitálna subtrakčná angiografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia, hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenia a mikrobiologické vyšetrenia.  späť

   Úlohy oddelenia cievnej chirurgie


 • poskytovanie kvalifikovanej diagnosticko - liečebno – preventívnej starostlivosti chorým s cievnymi ochoreniami

 • vykonávanie konziliárnej, posudkovej a dispenzárnej činnosti a rozvoj úzkej interdisciplinárnej spolupráce pri diagnostike a liečbe cievnych ochorení

 • účasť na plnení celospoločenského kardiovaskulárneho programu

 • poskytovanie nepretržitej liečebno - preventívnej starostlivosti chorým s akútnymi cievnymi postihnutiami ako aj chronickými ochoreniami ciev v spolupráci so spoločnými vyšetrovacími zariadeniami nemocnice

 • zabezpečenie pregraduálnej výchovy študentov LF, SZŠ a postgraduálne vzdelávanie po absolvovaní základnej chirurgickej atestácie

 • zastrešuje spoluprácu angiológa, intervenčného radiológa a prípadne aj iného špecialistu

 • oddelenie cievnej chirurgie má ambulantnú časť, slúžiacu pre konzultáciu a prijímanie pacientov/ klientov, časť diagnostickú a intervenčnú, lôžkovú časť s lôžkami na hospitalizáciu pacientov/ klientov a intenzívnu starostlivosť

 • oddelenie má k dispozícii jednu operačnú sálu

 • pacienti po náročnejších operáciách sú sledovaní na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny

 • oddelenie cievnej chirurgie vykonáva servis pre pacientov/ klientov z nasledovných okresov: Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Detva a priľahlá časť okresu Levice

 • sledovanie a vyhodnocovanie činnosti, predovšetkým počtu a typu jednotlivých výkonov a ich výsledkov a ich zadávanie do Národného registra odboru cievnej chirurgie

 • oddelenie cievnej chirurgie v prípade potreby odosiela svojich pacientov / klientov na konzultácie do špecializovaných ústavov srdcových a cievnych chorôb v Slovenskej republike, na kliniky cievnej chirurgie alebo na oddelenia cievnej chirurgie týchto ústavov. Jedná sa o pacientov, ktorých ochorenie si vyžaduje vysoko náročné špecializované diagnostické a terapeutické postupy, ktoré nie je možné vykonať v rámci oddelenia cievnej chirurgie. Týka sa to najmä pacientov / klientov s torakoabdominálnymi a hrudnými aneuryzmami, endovaskulárnej liečby aneuryziem aorty a supraortových vetiev aorty, komplikovaných stavov protetických infekcií a stavov vyžadujúcich náročné reoperácie


  späť

   Ambulantná starostlivosť

Ambulancia cievnej chirurgie je špecializované pracovisko, ktoré je súčasťou oddelenia cievnej chirurgie. Jej hlavná činnosť je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb

Ambulancia cievnej chirurgie ordinuje denne od 9:00 do 14:00 pod vedením atestovaného cievneho chirurga, prípadne chirurga v predatestačnej príprave na atestáciu z cievnej chirurgie, alebo angiológa. Hlavnou náplňou práce je starostlivosť o pacientov / klientov s ochoreniami cievneho systému, jednak v rámci diferenciálnej diagnostiky, indikácie na invazívne a neinvazívne vyšetrenia, indikácie na operácie a pooperačné sledovanie pacientov/ klientov v rámci dispenzárnej starostlivosti. Vykonáva konziliárnu a posudkovú činnosť pre okresy: Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Detva a priľahlá časť okresu Levice. Na ambulancii cievnej chirurgie sa vykonáva preskripcia liekov a liečebných pomôcok, odporúča sa kúpeľná liečba a poskytuje sa tiež odborné vyjadrenie k funkčnosti pre posudkové účely, ako aj edukácia pacienta o pohybovej liečbe pri periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach a kompresívnej liečbe pri chronických žilových ochoreniach.

Na ambulanciu cievnej chirurgie sú pacienti/ klienti odosielaní s kompletnou dokumentáciou po predchádzajúcom dôkladnom vyšetrení všeobecným chirurgom, angiológom, diabetológom, neurológom a ortopédom, resp. traumatológom, nie obvodným lekárom. Ambulancia cievnej chirurgie vykonáva menšie chirurgické zákroky v lokálnej anestézii ako sklerotizácia varixov.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA