|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Liečebňa pre dlhodobo chorých

Primár oddelenia :

Vedúca sestra :

MUDr. Ján Nociar

Bc. Judita Glezgová

star_pav.jpg
  späť

   Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 16:00
Utorok 14:00 – 16:00
Streda 14:00 – 16:00
Štvrtok 14:00 – 16:00
Piatok 14:00 – 16:00
Sobota 14:00 – 16:00
Nedeľa

10:00 – 11:00

14:00 - 16:00


Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár

denne od 14,30 – 15,30 hod.

  späť

   Zmluvné poisťovne

poist_25.jpgpoist_23.jpgpoist_27.jpg

  späť

   Charakteristika oddelenia

Liečebňa pre dlhodobo chorých bola zriadená v roku 2000 v rámci reprofilizácie lôžok na chronické.
Je umiestnená v budove starého chirurgického pavilónu na 4 poschodí.
Disponuje 30 lôžkami. Ide o  dvojlôžkové až štvorlôžkové izby.
Poskytuje pacientom nad 65 rokov, ako aj mladým, ale polymorbídnym a inak ťažko postihnutým pacientom multidisciplinárny prístup podmienený polymorbiditou a špecifikami geriatrického organizmu.       
Poskytuje komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, kardiovaskulárnymi ochoreniami, ochoreniami zažívacieho traktu, s metabolickými ochoreniami, ochoreniami pohybového aparátu, centrálnej nervovej sústavy, po úrazoch, operáciách, s malígnymi ochoreniami , demenciami a rekonvalescenciou.
Hlavným cieľom je v rámci rekonvalescencie upraviť zdravotný stav pacienta tak,aby mohol byť prepustený v dobrom zdravotnom stave domov.
Naša starostlivosť sa zameriava na medikamentóznu, dietetickú, rehabilitačnú liečbu, pričom sa kladie hlavný dôraz na kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť.
Pacienti sú na naše oddelenie prijímaní z geriatrickej ambulancie, alebo prekladaní z iných oddelení, kde bola vyriešená akútna fáza ich ochorenia.

V liečebni je zabezpečená 24 - hodinová zdravotnícka starostlivosť. Ide väčšinou o imobilných, inkontinentných chorých často s nasogastrickou sondou, PEGom, močovým katétrom, vyžadujúcich maximálnu ošetrovateľskú starostlivosť. Stav pacientov sa konzultuje s odborníkmi z iných odborov medicíny.

Rieši sa problematika zdravotná, sociálna, zisťuje sa miera sebestačnosti.
V prípade potreby je k dispozícii sociálna sestra, ktorá rieši problematiku umiestnenia v zariadeniach sociálnej služby, ako sú ústavy, domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.

Prepúšťanie pacientov plánujeme vopred a informujeme o tom pacienta aj príbuzných.


Na žiadosť príbuzných môžu byť s písomným súhlasom primára oddelenia umožnené návštevy aj mimo návštevných hodín.

Pacienti aj príbuzní sú pri prijatí v plnom rozsahu informovaní o liečebnom poriadku a režime oddelenia, ktoré sú k dispozícii na chodbe oddelenia.

Lekárska vizita sa vykonáva denne v raňajších a odpoludňajších hodinách ošetrujúcim lekárom.
Veľká vizita je dvakrát týždenne v utorok a štvrtok za prítomnosti primára oddelenia, ošetrujúceho lekára, vedúcej sestry, dennej sestry a sociálnej sestry.
Po pracovnej dobe lekársku starostlivosť na oddelení zabezpečuje ústavná pohotovostná služba.


Informácie o zdravotnom stave je možné poskytovať denne po dohovore    
a dostupnosti ošetrujúceho lekára a primára oddelenia.


Cenník pobytu v liečebni mimo zdravotného poistenia
Jeden deň pobytu v liečebni............. 30 EUR                           
Cena zahŕňa: celodennú stravu podľa určenej diéty, pobyt, celodennú zdravotnú starostlivosť s dostupnosťou všetkých potrebných ambulantných vyšetrení, rehabilitačné procedúry na základe lekárskeho vyšetrenia.
Je možné za úhradu využiť rehabilitačnú starostlivosť podľa platného cenníka na rehabilitačnom oddelení.

  späť

   Ambulantná starostlivosť

Geriatrická ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť pre pacientov nad 65 rokov so zameraním na ochorenia vnútorných orgánov, pacientom inkontinentným a dementným.

Nachádza sa v budove polikliniky na prízemí.

Tel.: 4311 310


Zdravotná starostlivosť pre starnúcu populáciu vo veku nad 65 rokov sa poskytuje ako geriatrická starostlivosť, ktorá kladie veľký dôraz na prevenciu, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu a ošetrovateľstvo. Poskytuje sa ako špecializovaná starostlivosť so zameraním na udržanie sebestačnosti, oddialenie závislosti a odkázanosti od iných.

Súčasťou starostlivosti je podpora zdravia, výchova k zdraviu a edukácia.


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA