|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky

„Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ

na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR.“

PROJEKT

„Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky“

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zdravotníctvo realizovala v rokoch 2011 a 2012 projekt s názvom „ Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky“, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1.828 618,21 €.

Potreba realizácie takéhoto projektu vyplynula z nevyhnutnosti zlepšenia kvality ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanej v budove polikliniky postavenej v roku 1962, ktorá vzhľadom na svoj vek, zlý technický stav a energetickú náročnosť si vyžadovala rekonštrukciu a modernizáciu.

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, do ktorej patria ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť rekonštrukciou a modernizáciou stavebného objektu polikliniky, ktorá prispela k zvýšeniu kvality, efektívnosti a k zníženiu energetickej náročnosti budovy ako aj modernizáciou prístrojového vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie prevencie a podpory zdravia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V rámci realizácie projektu boli zakúpené diagnostické prístroje a  počítače na gastroenterologické ambulancie, ambulancie pneumológie a ftizeológie, kardiológie, vnútorného lekárstva, urológie, cievnej chirurgie, chirurgie, pracoviská rádiológie a radiačnej onkológie.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA