|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Bližšie a efektívnejšie k pacientom

LogoSIA.jpg LogoOP.jpg LogoESF.jpg
www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk

„Priestor na Vašu príležitosť“

Projekt

„Bližšie a efektívnejšie k pacientom“

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o., ukončila 30.6.2010 projekt s názvom „ Bližšie a efektívnejšie k pacientom“, ktorý bol zrealizovaný vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 259 790,28 €.

Projekt bol schválený v rámci výzvy DOP - SIA - 2008 /4.1.3/01, ktorej vykonávateľom je Sociálna implementačná agentúra, ako vykonávateľ pre Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Realizáciou tohto projektu došlo k naplneniu cieľa Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, ktorý má následne vplyv na zvýšenie kvality a dostupnosti poskytovaných služieb pre pacientov našou neziskovou organizáciou.

Cieľovou skupinou, boli zamestnanci Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o., ktorí sa v priebehu realizácie projektu vzdelávali v štyroch moduloch. Prvý modul „Zákaznícky orientovaný manažér v zdravotníctve“ bol zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností z psychológie a typológie pacienta, praktických modelových situácií zameraných na efektívnu zákaznícku komunikáciu s pacientom, na zvládanie námietok pacienta, na asertivitu a empatiu v práci s pacientom. V tomto module bolo vyškolených 240 zamestnancov.

V druhom module „Počítačová a informačná gramotnosť v zdravotníctve“ bolo vyškolených 45 zamestnancov. Modul bol účelne členený do viacerých oblastí získania odborných zručností v oblasti informačných technológií ako aj na získanie odbornej praktickej zručnosti a ovládania Zdravotného informačného systému.

V ďalšom module „Ekonomické a právne minimum pre zdravotnícky personál“ bolo vyškolených spolu 78 zamestnancov. Vzdelávanie v tomto module pozostávalo z účelne previazaného vzdelávania a to ekonomického, právneho a  vzdelávania súvisiaceho s prechodom na EURO menu.

Modul „Projektový manažment s podporou výpočtovej techniky“ bol zameraný na získanie praktických skúseností pri tvorbe projektov a pri projektovom riadení. V rámci tohto modulu bolo vyškolených 10 zamestnancov.

V rámci realizácie projektu bola zriadená multimediálna učebňa, v ktorej prebiehala výučba a ktorá bude slúžiť na ďalšie vzdelávacie aktivity pre našich zamestnancov a taktiež boli vydané brožúry a publikácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA