|  O nás...  |  Organizačná štruktúra  |  Areál nemocnice s poliklinikou  |  Telefonické kontakty  |  


meno :
heslo :
 

   Moderné vzdelávanie

mod_vzdel_top.jpg

Cieľom projektu je zvýšenie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a podpora vzdelávania odborných ľudských zdrojov v zdravotníctve v banskobystrickom regióne. Prostredníctvom projektu sa snažíme budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva, v súvislosti s ktorou došlo k enormnému odchodu zdravotníckych pracovníkov do zahraničia, najmä z dôvodov lepšieho finančného ohodnotenia. Zlá demografická štruktúra a nedostatočný záujem absolventov zamestnať sa v regióne BBSK tiež spôsobili nedostatok zdravotníckych pracovníkov v niektorých odboroch. Práve z týchto dôvodov vyplynula potreba chýbajúce špecializácie doplniť a stabilizovať. Predmetom projektu je preto skvalitnenie, zefektívnenie zdravotníckej starostlivosti a budovanie odborných ľudských zdrojov v zdravotníctve v BBSK prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.

Predkladaný projekt je zameraný na vzdelávanie a podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do projektu sa v rámci BBSK zapojili nasledujúce zdravotnícke zariadenia: BB Biocyt diagnostické centrum, s.r.o. Banská Bystrica, Dental Care BB, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta Banská Bystrica, Všeobecná nemocnica s poliklinikou , n.o.Lučenec.

Vzdelávania je zabezpečované prostredníctvom špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium sa riadi akreditovaným špecializačným programom, ktorého účelom je rozšírenie vedomostí a zručnosti získaných štúdiom a praxou. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti, pričom praktická časť má prevahu nad teoretickou časťou. Špecializačná príprava prebieha na akreditovaných pracoviskách pod vedením vedúceho pracovníka zdravotníckeho zariadenia, ktorý má príslušnú odbornú spôsobilosť na výkon špecializačných pracovných činností. Dĺžka špecializačnej prípravy sa pohybuje medzi 10 mesiacov až 5 rokov. Vzhľadom na maximálnu dĺžku trvania realizácie projektu – 36 mesiacov, bude predmetom projektu (oprávneným výdavkom) z päťročnej špecializačnej prípravy len 36 mesiacov.

Podporou špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov dôjde k doplneniu a stabilizácii stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Pozitívny vplyv realizácie projektu bude pretrvávať aj v strednom a dlhodobom horizonte po jeho ukončení. Kvalitatívny efekt zvyšovania odbornosti zdravotníckeho personálu sa prejaví najmä vo zvýšení kvality poskytovaných zdravotníckych služieb.

 

mod_vzdel_bott.jpg

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec
www.lcnsp.sk
(c) 2009 Ajo van Opeain powered on MUWA